Privacyverklaring

Mantelzorgveerkracht.nl wil u met deze verklaring informeren over haar beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens. In de verklaring kunt u lezen wat er met uw gegevens gebeurt.

 

Doeleinden van de gegevensverwerking
De dienstverlening van Mantelzorgveerkracht.nl is gericht op het regelen en organiseren van zaken waar mantelzorgers mee te maken krijgen op het gebied van zorg, wonen, arbeid, welzijn en inkomen.

Mantelzorgveerkracht.nl verwerkt algemene en bijzondere persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw zorgsituatie en gezondheid. Dit is nodig voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Mantelzorgveerkracht.nl. Algemene gegevens kunnen (als u daar toestemming voor geeft) ook worden gebruikt om de dienstverlening van Mantelzorgveerkracht.nl te verbeteren, om de relatie met de cliënt te onderhouden en soms zijn ze nodig voor het voldoen aan een wettelijke verplichting.

Mantelzorgveerkracht.nl mag bijzondere persoonsgegevens alleen verwerken als u daar toestemming voor hebt gegeven. Om die reden laat Mantelzorgveerkracht.nl u een toestemmingsverklaring tekenen voor zowel het verwerken van algemene als bijzondere gegevens. Bijzondere persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor marketingdoeleinden.

Indien de persoonsgegevens van een minderjarige (jonger dan 16 jaar) zijn, zal de toestemmingsverklaring (mede) door ouders laten ondertekenen. Mantelzorgveerkracht.nl controleert of ouders de toestemming daadwerkelijk hebben gegeven.

Het kan voorkomen dat u bepaalde gegevens of toestemming niet wilt geven. Het gevolg daarvan kan zijn dat Mantelzorgveerkracht.nl geen overeenkomst met u af kan sluiten, of een deel van de afgesproken taken niet kan uitvoeren. Mantelzorgveerkracht.nl informeert u in dat geval wat de weigering voor gevolgen kan hebben.

 

Website
Mantelzorgveerkracht.nl houdt op haar website algemene bezoekgegevens en statistieken bij. Het IP-adres, het tijdstip van opvraging en ingevulde gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden anoniem verzameld, behalve persoonsgegevens die u op contactformulieren invult.

Verkregen persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om de relatie met klanten te onderhouden, zoals het informeren over nieuwe diensten, blogs, nieuws, producten of functies van Mantelzorgveerkracht.nl.

 

Verkrijging van gegevens
Mantelzorgveerkracht.nl verkrijgt de gegevens op volgende wijze:

 • U geeft de gegevens zelf aan Mantelzorgveerkracht.nl;
 • Mantelzorgveerkracht.nl krijgt ze van andere instanties of zorgverleners;
 • U hebt contactgegevens ingevuld op de website;
 • Mantelzorgveerkracht.nl heeft openbare bronnen geraadpleegd;


Persoonsgegevens worden nooit gedeeld met derden behalve als:

 • Dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden die afgesproken zijn;
 • Mantelzorgveerkracht.nl aan een wettelijke verplichting moet voldoen;
 • Bevoegde instanties daarom vragen in verband met de uitvoering van hun wettelijke taak.
 • Mantelzorgveerkracht.nl kan u op verzoek altijd informeren aan wie zij gegevens heeft doorgegeven en welke gegevens zij heeft doorgegeven.

 

Bewaartermijnen
Mantelzorgveerkracht.nl heeft verschillende bewaartermijnen voor diverse gegevens die zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden gebruikt.

 • Contactgegevens voor tot stand komen overeenkomst: 4 weken
 • Bijzondere gegevens: 1 jaar
 • Algemene gegevens voor bedrijfsadministratie: 7 jaar


Contactgegevens die u op (online) formulieren invult voor informatie worden enkele weken bewaard om tot een overeenkomst te komen. Komt geen overeenkomst tot stand, dan verwijdert Mantelzorgveerkracht.nl uw gegevens. Bijzondere gegevens worden 1 jaar bewaard. Dit is geen wettelijk verplichte termijn. Op verzoek kan de termijn verkort worden (en de gegevens dus vernietigd) of verlengd worden (als er de verwachting is dat voor vervolgopdrachten deze gegevens weer nodig zijn). Mocht Mantelzorgveerkracht.nl zelf inschatten dat de gegevens in de nabije toekomst nog nodig kunnen zijn, dan bewaart zij de gegevens eveneens, maar nooit langer dan 7 jaar. De termijn van 7 jaar voor het bewaren van de bedrijfsadministratie is een wettelijk verplichte termijn.

 

Beveiligingsniveau
Mantelzorgveerkracht.nl beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, virusscanners, back-ups, fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data en servers. Indien u van mening bent dat er toch misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met Mantelzorgveerkracht.nl. de contactgegevens onderaan deze verklaring.

Rechten van klanten en websitebezoekers
Indien u een relatie met Mantelzorgveerkracht.nl heeft, kunt u na een schriftelijk verzoek per post of e-mail via het onderstaande adres uw persoonlijke gegevens inzien of opvragen aan wie gegevens zijn doorgegeven. Indien het door Mantelzorgveerkracht.nl verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u Mantelzorgveerkracht.nl schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over diensten van Mantelzorgveerkracht.nl. Een gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden kan altijd worden ingetrokken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mantelzorgveerkracht.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Mantelzorgveerkracht.nl een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mantelzorgveerkracht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mantelzorgveerkracht.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Aanpassen Privacyverklaring
Mantelzorgveerkracht.nl heeft het recht om haar Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de website www.mantelzorgveerkracht.nl worden gepubliceerd.

Contactgegevens
Hebt u vragen of verzoeken, stuur deze dan naar:
Angelina van der Veer
info@Mantelzorgveerkracht.nl